Miksi haluan olla mukana vaikuttamassa?

Susanna Lehtojärvi ehdokasnro 57 (Masku)

Kuntavaalit ovat maailman tärkeimmät vaalit, sillä niillä on kaikkein eniten vaikutusta oman kotikuntasi asioihin. Millaisista asioista vaaleilla valitut kuntapäättäjät sitten päättävät? Ja miksi sinunkin kannattaa äänestää? Tässä kirjoituksessa tuon esille asioita, joista kuntapäättäjä on mukana päättämässä ja otan kantaa Maskun kuntavaaliehdokkaana Maskun asioihin. Pääsin vuoden 2017 kuntavaaleissa ensikertalaisena heti valtuustoon ja kunnanhallitukseen. Kesästä 2020 alkaen olen myös päässyt vastuulliseen kunnanhallituksen puheenjohtajan tehtävään näkemään omaa kotikuntaani aivan uudesta näkökulmasta. Haluan päästä jatkamaan rakentavaa puoluerajat ylittävää yhteistyötä kunnassamme.

Mistä asioista kuntapäättäjä päättää?

Kuntalaisen ostovoimaan ja asumiskuluihin vaikuttavat mm. kuinka paljon maksat kunnallisveroa ja kuinka suuri on kiinteistövero. Haluan olla omalta osaltani vaikuttamassa, että verotus pysyy nykyisellä tasolla. Ja verojen nostamisen sijaan, etsitään kustannussäästöjä parantamalla toimintatapoja, prosesseja, organisaatiota ja mietitään miten palvelut järjestetään kustannustehokkaasti. Kunnalla on järjestämisvastuu, se ei tarkoita sitä, että kunnan tarvitsee tuottaa palvelut omana työnä. Yritysten ja 3. sektorin kanssa tehtävää yhteistyötä tulee entisestään tiivistää.

Kunnan talouteen vaikuttavat verojen lisäksi mm. se millaisia kiinteistöjä Maskussa ylläpidetään kunnan toimesta. Maskussa on useita kiinteistöjä, joiden korjausvelka ja käyttöaste sekä kunto vaativat vastuullista päätöksentekoa. Olen valmis tekemään faktoihin perustuvia päätöksiä korjausvelkaisista kiinteistöistä, joita mielestäni kunnan ei ole pakko omistaa. Hyvinvointipalveluiden tilojen tarveselvitys on käynnistettiinkin kunnanhallituksen toimesta syksyllä 2020 ja kuntalaiset ovat saaneet kertoa näkemyksiään jo valmisteluvaiheessa. Lausuntoja on pyydetty nuorisovaltuustolta, vanhus- sekä vammaisneuvostolta. Myös järjestöfoorumi ollaan järjestämässä toukokuun 2021 loppupuolella. Toivottavasti pääsemme vielä kevään 2021 aikana kunnanhallituksessa päättämään linjauksista; vaikka kuntavaalit kolkuttavatkin ovella ja valta on vaihtumassa. Olemme todennäköisesti ikävien päätösten edessä, jostain kiinteistöistä pitänee luopua tavalla tai toisella; varsinkin, jos tilalle toivotaan jotain uutta. Mutta tähän pitää palata, kunnes kaikki tieto on saatu paketoitua viranhaltijoiden toimesta.

Lasten koulunkäyntiin vaikuttavat mm. millaiset ryhmäkoot on kouluissa ja ovatko koulut terveelliset ja turvalliset. Haluan omalta osaltani varmistaa, että Maskussa säilyy jatkossakin 6 perusopetusta tarjoavaa koulua, jotka ovat kaikki nyt terveellisiä. Olen ylpeä siitä, että Maskussa ei ole yhtään lasta väistötiloissa. Kurittulan koulun osalta tehtiin mittava n. 15 miljoonan euron investointi, joka painaa poistoina kuntamme taloutta vielä 40 vuotta (300 000 eur/vuosi). Vastaaviin investointeihin ei ole ihan hetkeen mahdollisuuksia, sillä lainamäärämme jo on 5045 eur/asukas (v.2020).

Terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttavat mm. miten tuetaan kuntalaisten liikuntamahdollisuuksia ja miten sote-palvelut on järjestetty. Haluan omalta osaltani olla vaikuttamassa siihen, että Rivieran virkistysaluetta ja muita lähiliikuntapaikkoja pidetään hyvässä kunnossa ja kehitetään edelleen. Sote-palveluiden osalta olemme tuntemattoman edessä, mutta kunnes sote-uudistus tulee, jatkamme yhteistyötä Perusturvakuntayhtymä Akselin kanssa.

Asuinalueen viihtyvyyteen vaikuttavat mm. missä kunnossa on kunnan ylläpitämät tiet ja miten viheralueita hoidetaan. Haluan omalta osaltani olla mukana vaikuttamassa siihen, että kunnan ylläpitämät tiet ovat asianmukaisessa kunnossa. Viheralueiden ylläpito vaikuttaa merkittävästi asuinaluiden yleisilmeeseen. Haluan, että Maskussa pidetään huoli myös nykyisistä asuinalueista, samalla kun panostamme uusiin asuinalueisiin ja houkuttelemme uusia asukkaita. Nykyiset maskulaiset ansaitsevat viihtyisän asuinpaikan. Kunnassa piipahtaville siistit viheralueet, ajantasaiset opasteet ja hyväkuntoiset tiet luovat myös positiivista mielikuvaa.

Kotikunnan liikenneturvallisuuteen vaikuttavat mm. ovatko katuvalot öisin päällä ja millaisilla toimenpiteillä pidetään liikenteen nopeudet hallinnassa. Haluan omalta osaltani olla mukana edistämässä, että mm. katuvalojen LED-valaistusta nopeutetaan ja mm. Seppäläntien ylinopeuksien hillitsemiseksi löydetään vaihtoehtoisia ratkaisuja. Liikennekasvatukseen tulisi panostaa niin kouluissa kuin kodeissa.

Mihin asioihin haluan päästä vaikuttamaan?

Osallistumisen edistäminen on Maskussa päässyt vasta vauhtiin. Vuoden 2022 talousarviota tehdään osallistavan budjetoinnin keinoin. Aiemmin mainittu hyvinvointipalveluiden tilojen tarveselvitys on myös osa uuden kuntalain mukaisesta osallistamisen edellytystä. Maskussa on aktiivinen nuorisovaltuusto, jonka puheoikeuden puolesta eri toimielimissä olen tehnyt aktiivisesti töitä tämän valtuustokauden ajan. Toimin kunnanhallituksen puheenjohtajana myös nuorisovaltuuston kummivaltuutettuna yhdessä valtuuston puheenjohtajan kanssa. Olen tekemässä 31.5.2021 valtuustoaloitteen nuorisovaltuuston suorasta aloiteoikeudesta valtuustossa, jotta antaisimme nuorille signaalin, että heidän näkemyksillään ja ehdotuksillaan on merkitystä.

Arvot osaksi arkea. Strategian päivityksen myötä kevään 2021 aikana on myös käynnistetty arvokeskustelu, joka toivottavasti osaltaan auttaa rakentamaan entistä parempaa työntekijäkokemusta ja sitä kautta parempaa asiakaskokemusta kuntalaisten suuntaan.

Tiedolla johtamista ja vaikuttavuuden arviointia tulee edelleen lisätä ja parantaa. Tein valtuustoaloitteen lapsivaikusten arvioinnin käyttöönotosta Maskussa ja aloite pääsikin käytäntöön asti, mutta “vain” isommissa hankkeissa. Lisäksi yritysvaikutusten arviointi on Maskussa otettu käyttöön, mutta sen hyödyntämisessä löytyy vielä parantamisen varaa. Olemme kuitenkin päässeet alkuun ja kun kaikki valtuutetut eri toimielimissä edellyttäisivät vaikutusten arviointia päätöksenteon valmistelussa kaikissa toimielimissä, niin se alkaa kasvaa normaaliksi tavaksi toimia. Näin pystymme myös tekemään parempia päätöksiä, kun ymmärrämme paremmin päätöksen vaikutuksia. Kyse on arvioinnista, koska kukaan ei voi tietää 100% varmuudella mikä on todellinen vaikuttavuus.

Kunnan on kyettävä uudistumaan ja pysymään muutoksessa mukana. Tämä edellyttää vahvaa johtamista, runsasta viestintää ja rohkeaa muutoskyvykkyyttä. Uskallusta uudistua ja halua kokeilla uusia toimintatapoja tarvitaan niin viranhaltijoilta, luottamushenkilöiltä kuin kuntalaisiltakin. Entistä elinvoimaisempi Masku rakennetaan vain rakentavalla yhteistyöllä. Äänestämällä sinä voit vaikuttaa siihen, millaisia valtuutettuja Maskuun valitaan.

“Tulevaisuus tehdään tänään. Yhdessä.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *